STATUT

 Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Pile

Zatwierdzony Uchwałą nr 1.2015  Rady Pedagogicznej  ZPPP w Pile

z dnia 09.09. 2015 r.

Tekst ujednolicony Statutu ZPPP w Pile stanowiący załącznik do Uchwały Nr XV /214.2007 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu ZPPP w Pile-  zawiera zmiany wprowadzone  Uchwałą nr 1.2015  RP ZPPP w Pile w dniu 09.09.2015 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Akt założycielski Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile stanowi Uchwała Nr XIV/187/2007 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile.

2. Zespół działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.Nr. 97,poz. 674 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 05 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz.96 ze zm.),
 5. rozporządzenia  MENiS z 11.12.2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej (Dz. U. Nr. 223, poz 1869),
 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013 r. poz.199).
 7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532),
 8. rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072),
 9. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego  (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz.1324 z późń. zmianami)
 10. decyzja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wskazania Zespołu działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile ul. Gen. Sikorskiego 19  jako właściwego do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidzących      i słabowidzących oraz Zespołu działającego przy Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuchu w Pile do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem na terenie działania powiatu pilskiego.

3. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile jest placówką publiczną.

4. Organem prowadzącym Zespół jest  Powiat Pilski.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem  jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

6. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

7. Siedziba Zespołu mieści się w Pile, przy ulicy Gen. Sikorskiego 19.

8. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Zespołu.

9. Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.

10. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne.

11. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

12. Teren działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile obejmuje: miasto Piłę, miasto i gminę Ujście,  gminę Szydłowo oraz gminę Kaczory;

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyrzysku obejmuje: miasto i gminę Wyrzysk, miasto i gminę Wysoka, gminę Łobżenica, gminę Miasteczko Krajeńskie,

Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuch w Pile obejmuje: miasto Piłę, miasto i gminę Ujście,  gminę Szydłowo oraz gminę Kaczory;

13. Poradnia udziela pomocy dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola lub szkoły oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie działania poradni.

14. Na podstawie porozumień zawartych między powiatami, ZPPP w Pile może udzielać pomocy dzieciom:

 • z autyzmem, zespołem Aspergera, z wadami  słuchu (dzieci słabosłyszące  niesłyszące)- PSWMiS w Pile
 • z wadami wzroku (dzieci słabowidzące i niewidzące)- PPP w Pile ,

ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z powiatów: złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i chodzieskiego oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom z w/w niepełnosprawnościami, które nie uczęszczają do  przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom.

 

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile, z siedzibą w Pile ul. Gen. Sikorskiego 19
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku, z siedzibą w Wyrzysku ul. Wiejska 1
 3. Poradnia Specjalistyczna Wad mowy i Słuchu w Pile, z siedzibą w Pile ul. Gen. Sikorskiego 19

2. Celem działalności Poradni wchodzących w skład ZPPP w Pile jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, a efektem diagnozowania jest w szczególności:

 1. wydanie opinii;
 2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
 3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na:

 1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 2. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, polegające w szczególności na:

 1. udzielaniu pomocy w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się   u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 2. planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 3. rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. współpracy w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;
 5. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 6. udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 7. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 8. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 9. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w szczególności w zakresie:

 1. wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 2. wymagań stawianych w procesie ewaluacji zewnętrznej;
 3. realizacji podstaw programowych;
 4. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 5. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
 6. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

4. Powyższe zadania pracownicy realizują w siedzibie poradni, na terenie przedszkoli, szkół i placówek w rejonie oddziaływania, we współpracy z organizacjami pozarządowymi  innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.

5. Poradnia realizuje powyższe zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, socjologów i doradców zawodowych.

6. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

7. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

8. Poradnie wchodzące w skład ZPPP w Pile  funkcjonują w oparciu o program rozwoju roczny plan pracy, który określa zadania wynikające z przepisów szczegółowych oraz zamierzenia własne, a w szczególności:

 1. główne kierunki działań Poradni,
 2. zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego,
 3. zadania poszczególnych pracowników,
 4. doskonalenie pracy i podnoszenie kwalifikacji przez pracowników pedagogicznych i innych.

9. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szczególności w formie:

 1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 2. terapii rodziny;
 3. grup wsparcia;
 4. prowadzenia mediacji;
 5. interwencji kryzysowej;
 6. warsztatów;
 7. porad i konsultacji;
 8. wykładów i prelekcji;
 9. działalności informacyjno-szkoleniowej.

10. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli jest prowadzone     w szczególności w formie:

 1. porad i konsultacji;
 2. udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
 3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 4. warsztatów;
 5. grup wsparcia
 6. wykładów i prelekcji;
 7. prowadzenia mediacji;
 8. interwencji kryzysowej;
 9. działalności informacyjno-szkoleniowej;

10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

11. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

12. Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w poradni;
 2. przestrzega Konwencji Praw Dziecka (zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa);
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

13. Poradnia współdziała z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom poprzez:

 1. konsultacje,
 2. wymianę doświadczeń i informacji,
 3. współdziałanie przy organizowaniu działalności informacyjno-szkoleniowej,
 4. współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
 5. wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych, z zakresu interwencji
 6. kryzysowej, prowadzenia mediacji, prowadzenia grup wsparcia) na rzecz dzieci i   ich środowiska lokalnego;
 7. wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia uczniem, na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy.

14. W Poradni działa zespół orzekający, zwany dalej, „Zespołem”, który powoływany jest każdorazowo przez dyrektora.

15. Zespół wydaje:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera ( zgodnie ze wskazaniami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty),
 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

16. Regulamin działania Zespołu Orzekającego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

17. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

18. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 17, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

19. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

20. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 19 , może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

21. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

22. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 21, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 3, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

23. W przypadku, gdy w celu wydania opinii niezbędne jest uzyskanie informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia, Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznych, informując o tym wnioskodawcę.

24. Opinia Poradni zawiera:

 1. oznaczenie poradni wydającej opinię;
 2. numer opinii;
 3. datę wydania opinii;
 4. podstawę prawną wydania opinii;
 5. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego opinia dotyczy, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
 6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 7. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
 8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
 9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
 10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 11. podpis dyrektora poradni.

25. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

26. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

27. Statutowa działalność Zespołu finansowana jest przez organ prowadzący.

 

II. ORGANY ZESPOŁU

§ 3

1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

2. W Zespole zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich.

3. Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu,
 2. Rady Pedagogiczne Poradni wchodzące w skład Zespołu.

4. W skład Rady Pedagogicznej ZPPP w Pile  wchodzą

 1. dyrektor, będący jednocześnie jej przewodniczącym,
 2. pracownicy pedagogiczni Poradni.

5.  Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. uchwala Statut Poradni,
 2. uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,
 3. podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych w placówce,
 4. opiniuje projekt planu finansowego Poradni,
 5. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień poza nagrodami z funduszu dyrektora,
 6. opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach pensum.

6. Rada Pedagogiczna ZPPP w Pile posiada regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

7. Dyrektor ZPPP w Pile  i Rada Pedagogiczna ZPPP w Pile w oparciu o zasady   współdziałania organów poradni podejmują proceduralne działania na rzecz  rozwiązywania sporów powstałych między tymi dwoma organami, pracownikami, dyrektorem, a pracownikami.

8. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych

   ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminem.

 

 § 4

1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu,
 3. ustalanie projektu  arkusza organizacji dla Zespołu,
 4. dysponowanie środkami finansowymi Zespołu,
 5. wykonywanie uchwał i zaleceń organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rad Pedagogicznych  poradni wchodzących w skład Zespołu,
 6. organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradniach zespołu nauczycieli i pracowników uprawnionym do:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników,
 2. nagradzania i karania osób zatrudnionych,
 3. wnioskowania do władz powiatu, po zasięgnięciu  opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień.

3. Funkcje Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.

 

 § 5

Za zgodą organu prowadzącego, w zespole tworzy się stanowiska Wicedyrektorów  Zespołu, po jednym w każdej poradni wchodzącej w skład Zespołu.

 

§ 6

 

ORGANIZACJA PORADNI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU, OBSZARY DZIAŁANIA, ZAKRESY ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW, PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANÓW PRZEDSTAWICIELSKICH I KLIENTÓW.

1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pracowników pedagogicznych wynosi 20 godzin  i obejmuje czas przeznaczony na bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą, lub z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami na rzecz dzieci i młodzieży, prowadzoną    w Poradni i poza jej siedzibą.

4. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym realizowane są poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć w ramach czasu pracy, z zastrzeżeniem pkt. 5.

5. Realizacja doskonalenia zawodowego zaplanowanego w czasie obowiązkowego wymiaru godzin o których mowa w ust. 4, podlega indywidualnemu uzgodnieniu z pracodawcą.

6. Pracownikom administracyjnym i obsługowym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.

7. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela.

8. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, socjologów i doradców zawodowych.

9. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

10. Nauczyciel poradni, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny (dz. U. nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami).

11. Dyrektor poradni jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

12. W Poradni zatrudnia się lekarzy, którzy są konsultantami, członkami zespołu orzekającego Poradni wchodzących w skład ZPPP w Pile.

13. Poradnia uczestniczy w popularyzacji najnowszej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w środowisku lokalnym, poprzez m. in.:

 1. organizowanie wykładów, prelekcji, zajęć warsztatowych dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników innych grup zawodowych pracujących na rzecz dziecka i rodziny.
 2. współpracę z instytucjami, uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi i naukowymi.

14. Poradnia udziela placówkom wsparcia i konsultacji w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w opracowywaniu i wdrażaniu programów edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

15. Pracownicy Poradni mogą brać udział w spotkaniach Zespołów do spraw specjalnych potrzeb ucznia na wniosek dyrektora placówki.

16. Poradnia realizuje działania profilaktyczne w środowisku lokalnym, poprzez:

 1. prowadzenie badań przesiewowych,
 2. prowadzenie zajęć obserwacyjno-diagnostycznych
 3. współpracę w planowaniu i realizacji programów profilaktycznych.

17. Poradnia realizuje swoje zadania poza siedzibą Poradni, na wniosek dyrektora placówki, skierowany do dyrektora Poradni, w miarę możliwości zapewnienia odpowiednich    specjalistów i posiadanych środków finansowych przez Poradnię.

18. Poradnia realizuje swoje zadania statutowe w miarę potrzeb we współpracy z innymi poradniami, w tym specjalistycznymi w zakresie wymiany wzajemnych doświadczeń zdobywanych w procesie udzielania pomocy, w tym nowatorskich form pracy – organizacji i zarządzania, współdziałania przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów, w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie, wspólnym podejmowaniu działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny i środowiska lokalnego.

19. Poradnia współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi

poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, w szczególności z: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Świetlicami Środowiskowymi, Sądem Rodzinnym, Kuratorami Sądowymi, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Komendą Policji i innymi  w zakresie wymiany doświadczeń.

20. Poradnia prowadzi współpracę ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizowania na terenie Poradni praktyk studenckich oraz z ośrodkami kształcenia nauczycieli w zakresie konsultowania zapotrzebowania na szkolenia dla nauczycieli.

21. Poradnia współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi udzielając wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

22. Organizacja i zakres współdziałania uzależniona jest od specyfiki problemów oraz indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży i rodziców.

23. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni zobowiązani są do realizacji zadań statutowych w ramach ich kompetencji w siedzibie Poradni, w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży, oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach.

24. Do zakresu zadań pracowników pedagogicznych w szczególności należy:

1) psycholog:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży na terenie Poradni, a w uzasadnionych przypadkach w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w    środowisku rodzinnym,
 2. realizacja całości działań postdiagnostycznych (przygotowywanie diagnoz, udzielanie wskazówek i porad dotyczących dalszego postępowania z dzieckiem rodzicom/prawnym opiekunom, a za ich zgodą również nauczycielom, określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 3. udzielanie porad bez badań zgłaszającym się dzieciom, młodzieży, rodzicom i  nauczycielom,
 4. prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży (w zależności od rozpoznanych potrzeb),
 5. prowadzenie terapii rodzinnej,
 6. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi,
 7. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, a także ich rodzicom i nauczycielom,
 8. wspomaganie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej na terenie przedszkoli, szkół i placówek, w tym m. in. pomoc w jej organizowaniu, konsultacje dla osób udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 9. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujące trudności dydaktyczno-wychowawcze,
 10. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w stosunku do uczniów, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, również w środowisku dzieci i młodzieży,
 11. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, m. in. uczniów: szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, uczniów niepełnosprawnych,
 12. prowadzenie edukacji prozdrowotnej (edukacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego) wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

2) pedagog:

 1. prowadzenie diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży na terenie Poradni, a w uzasadnionych przypadkach w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym,
 2. udzielanie wskazówek i porad dotyczących dalszego postępowania z dzieckiem rodzicom/prawnym opiekunom, a za ich zgodą również nauczycielom, określanie form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 3. udzielanie porad bez badań zgłaszającym się dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
 4. prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży (w zależności od rozpoznanych potrzeb),
 5. wspomaganie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej na terenie przedszkoli, szkół i placówek, w tym m. in. pomoc w   jej organizowaniu, konsultacje dla osób udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujące trudności dydaktyczno-wychowawcze,
 7. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, m. in. uczniów: szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, uczniów niepełnosprawnych,
 8. podejmowanie działań profilaktycznych, wspieranie szkół w realizacji działań z zakresu profilaktyki.

3) logopeda:

 1. prowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci i młodzieży na terenie Poradni,  a w uzasadnionych przypadkach także na terenie przedszkola lub szkoły,
 2. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni,
 3. udzielanie porad rodzicom,
 4. opiniowanie w sprawie dzieci i młodzieży wymagających indywidualizacji ostępowania dydaktyczno-wychowawczego z uwagi na zaburzenia  komunikacyjne,
 5. wspieranie szkół i przedszkoli w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacyjnymi i zapewnienie specjalistycznych konsultacji nauczycielom pracującym z dziećmi,
 6. organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych o tematyce poświęconej profilaktyce logopedycznej, wadom wymowy, higienie głosu dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

4) socjolog:

 1. rozeznania środowiska szkolnego i rodzinnego dla potrzeb diagnozy i postępowania postdiagnostycznego,
 2. prowadzenie sondażowych badań socjologicznych na terenie działania  poradni,
 3. zbieranie informacji o charakterystycznych zjawiskach społecznych   pojawiających się na terenie działania poradni,
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami z terenu działania  poradni.

5)   doradca zawodowy:

 1. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych zawodowych dla różnych poziomów kształcenia;
 2. wsparcie nauczycieli w zakresie organizowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 3. doradztwo indywidualne dla uczniów w zakresie dokonywania wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 4. prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów z zakresu orientacji zawodowej;
 5. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie informacji    i materiałów do pracy z uczniami.

25. Do zakresu zadań pracowników niepedagogicznych w szczególności należy:

1) referent:

 1. organizacja pracy sekretariatu;
 2. przyjmowanie i rejestracja dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni;
 3. przepisywanie pism i dokumentów Poradni;
 4. prowadzenie księgi inwentarzowej;
 5. zakup materiałów biurowych i znaczków, prowadzenie zeszytu rozchodów;
 6. prenumerata czasopism i gazet, opracowywanie katalogu książek i prowadzenie księgozbioru;
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej SIO;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora

2) główny księgowy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych  finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, ewidencja czasu pracy);
 6. sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy oraz pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem;

3) specjalista ds. płac

 1. sporządzanie list płac;
 2. rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 3. rozliczenia ZUS;
 4. sporządzanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na renty i emerytury;

4) pracownik obsługi (sprzątaczka):

 1. dbanie o porządek i czystość pomieszczeń Poradni;
 2. kontrolowanie zamknięcia okien i drzwi po opuszczeniu placówki przez pracowników;
 3. dbanie o bezpieczeństwo Poradni – na terenie placówki nie mogą przebywać osoby obce;
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Poradni.

26. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w związku z wykonywaną pracą.

27. Pracownik pedagogiczny prowadzi dokumentację dotyczącą swojej pracy.

28. Do obowiązków pracownika pedagogicznego poradni należy:

 1. planowanie pracy i prowadzenie pracy zgodnie z obowiązującym rocznym planem pracy oraz koncepcją pracy poradni,
 2. stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy,
 3. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych,
 4. samodzielne wykonanie pomocy oraz troska o estetykę gabinetów,
 5. planowanie własnego rozwoju zawodowego,
 6. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 7. współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rozwój rodziny i dziecka,
 8. współdziałanie w realizacji zadań z rodzicami, opiekunami dzieci, nauczycielami, wychowawcami,
 9. realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 10. znajomość Statutu Poradni.

29.Wymagania kwalifikacyjne pracowników pedagogicznych określają odrębne

      przepisy.

30. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w rocznym planie pracy,

      koncepcji pracy poradni, i są odpowiedzialni za jakość pracy i jej wyniki.

31. Przebieg realizowanych zadań powinien być zgodny z osiągnięciami współczesnej

      nauki przy pełnym zaangażowaniu pracownika.

32. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:

 1. przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa, pedagoga, logopedy, socjologa, doradcy zawodowego,
 2. uzyskiwania akceptacji rodziców do wszelkich działań mających na celu udzielanie właściwej pomocy dzieciom i młodzieży,
 3. obiektywnego stosunku do dzieci i młodzieży, co do których podejmowane są działania statutowe, a w szczególności nie uzależniania stosowanej pomocy od własnych przekonań politycznych czy religijnych,
 4. udzielenia pomocy merytorycznej osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
 5. współpracy z placówkami oświatowymi,
 6. przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Poradni,
 7. podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 8. wzbogacania warsztatu pracy oraz wnioskowanie o jego modernizację lub uzupełnienie,
 9. przestrzegania zasad konwencji o Prawach Dziecka – w tym kierowanie się dobrem dzieci i młodzieży, troską o ich zdrowie, postawy moralnej i poszanowaniem godności osobistej,
 10. prezentowania właściwej postawy etycznej,
 11. prawidłowego prowadzenia dokumentacji merytorycznej.

33. Pracownik ma prawo do:

 1. współdecydowania o celach i zadaniach Poradni jako członek Rady Pedagogicznej,
 2. decydowania w prawach doboru metod realizowanych przez siebie zadań,
 3. kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom placówki,
 4. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora poradni, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo - oświatowych.

34. Pracownik pedagogiczny służbowo odpowiada przed dyrektorem poradni za:

 1. poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
 2. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu powierzono,
 3. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu przez dyrektora,
 4. nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku,
 5. prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

35. Prawa i obowiązki pracownicze nieujęte w Statucie określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.

36. Wszystkich pracowników Poradni obowiązuje tajemnica służbowa.

37. Liczbę pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora w zależności od ilości zadań wykonywanych przez Poradnię oraz realnych możliwości wywiązywania się z nich, ilości osób objętych opieką Poradni i rozległości terenu działania.

38. W poradni zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, a liczbę pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w zależności od potrzeb Poradni.

39. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

40. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

41. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

42. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

 1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
 2. czas trwania porozumienia;
 3. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;
 4. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

43. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

III. ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 7

1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora poradni w terminie do 30 kwietnia danego roku zatwierdzony przez organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

2. Zespół czynny jest w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Godziny pracy Zespołu  ustalają Rady Pedagogiczne poradni wchodzących w skład zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół.

 

§ 8

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI I DOKUMENTOWANIA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ZPPP w PILE.

1. Poradnia prowadzi następująca dokumentację:

 1. arkusz organizacji poradni,
 2. roczny plan pracy,
 3. koncepcję pracy poradni,
 4. półroczne i roczne sprawozdania pracowników z realizacji przydzielonych zadań,
 5. tygodniowy rozkład zajęć pracowników,
 6. zakresy obowiązków pracowników,
 7. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
 8. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt. 7, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub  orzeczenia;
 9. dokumentacja badań i czynności uzupełniających zawarte w indywidualnej teczce,
 10. protokoły zespołów orzekających,
 11. protokoły posiedzeń rad pedagogicznych,
 12. dzienniki zajęć,
 13. listę obecności,
 14. księgę inwentarzową,
 15. teczki akt osobowych,
 16. inną dokumentację zgodną z obowiązującym wykazem akt i przepisami kancelaryjnymi.

2.  Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona także w formie

    elektronicznej.

4.  Za zgodą organu prowadzącego poradnię, dokumentacja może być prowadzona     wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja prowadzona w formie  elektronicznej zwana jest dalej „dokumentacją elektroniczną”.

5.  Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:

 1. zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną;
 2. zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych;
 3. zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed  zniszczeniem,  uszkodzeniem lub utratą;
 4. rejestrowania historii zmian i ich autorów.

6. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien

    umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej

    dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

7. Dyrektor Poradni podpisuje:

 1. zarządzenia wewnętrzne,
 2. pisma związane z reprezentowaniem Poradni na zewnątrz,
 3. orzeczenia Zespołu Orzekającego oraz opinie i informacje,
 4. decyzje z zakresu administracji publicznej wydane z upoważnienia Starosty,
 5. uchwały Rady pedagogicznej,
 6. inne pisma, których podpisywanie zastrzegł sobie Dyrektor.

8. Pozostałe pisma wewnętrzne podpisują poszczególni pracownicy, którzy są ich

    autorami.

9. Pracownicy zobowiązani są do zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 10

Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy Zespołu w pełnym brzmieniu. Zespół używa pieczęci o następującej treści:

 

ZESPÓŁ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W PILE

64-920 Piła, ul. Gen. Sikorskiego 19

 

§ 11

1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy  o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę majątkową odpowiada Dyrektor Zespołu.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody  wydatki.

 

§ 12

1.  Zmiany Statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w prawie oświatowym.

2.  Statut opublikowany jest na stronie internetowej ZPPP w Pile  oraz udostępniony na  tablicy ogłoszeń.

3.  Tracą  moc Statuty Poradni wchodzących w skład ZPPP w Pile.