PLAN PRACY ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W PILE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ZADANIA:

 1. Prowadzanie diagnozy dzieci i młodzieży oraz wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeń o różnym charakterze.
 2. Badanie predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia.
 3. Prowadzenie terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.
 4. Rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, udzielanie dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rozpoznawaniu, rozwijaniu indywidualnych potrzeb oraz możliwości rozwojowych.
 5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 7. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Współpraca ze szkołami w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 9. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 10. Określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia niepełnosprawnego.
 11. Kształtowanie postaw rodzicielskich oraz umiejętności wychowawczych młodych rodziców sprzyjających rozwojowi dziecka, informowanie, wspieranie pomocą specjalistyczną oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności stymulowania rozwoju dziecka.
 12. Interwencja kryzysowa.
 13. Badania przesiewowe.
 14. Wzbogacanie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 15. Podnoszenie jakości pracy.
 16. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 17. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 

Poradnia realizuje zadania w szczególności w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • wsparcia rodziny,
 • grup wsparcia,
 • prowadzenia mediacji i interwencji kryzysowej,
 • prowadzenia warsztatów, porad i konsultacji, wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej,
 • udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i  specjalistów oraz w zebraniach rad pedagogicznych.

 

 

Realizacja planu pracy poradni w zespołach zadaniowych:

 • zespół psychologów,
 • zespół pedagogów,
 • zespoły orzekające,
 • zespoły samokształceniowe,
 • zespół ds. diagnozy,
 • zespół ds. terapii,
 • zespół ds. promocji i wizerunku poradni,
 • zespół ds. orzeczeń

 

 

 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2023 roku.

OBSZAR

ZADANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE/

KOORDYNATORZY

UWAGI

Organizacja i działalność informacyjno-szkoleniowa

1.       Zgromadzenie oferty poradni.

 

2.       Oferta poradni na stronie internetowej ZPPP.

 

3.       Przygotowywanie materiałów psychoedukacyjnych i informacyjnych:

·         Strona internetowa ZPPP

·         Plakaty

·         Artykuły do prasy lokalnej

·         Ulotki informacyjne

 

4.       Organizacja pracy sekretariatu.

 

5.       Kontakt z instytucjami zajmującymi się statutowo rodziną.

 

6.       Spotkania poświęcane rozwiązywaniu bieżących problemów szkół oraz przekazywaniu informacji dotyczących współpracy z Poradnią:

·         dla pedagogów i psychologów szkolnych,

·         zainteresowanych nauczycieli
z poszczególnych etapów nauczania.

 

7.       Udział w Radach Pedagogicznych
w przedszkolach, szkołach i placówkach ze szczególnym uwzględnieniem zadań
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz popularyzowania wiedzy psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej.

 

8.       Wspomaganie przedszkoli, szkół
i placówek, polegające na zaplanowaniu
i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki

 

9.       Doskonalenie warsztatu pracy:

·         Monitorowanie nowości w zakresie:

·         metod badań psychologicznych, pedagogicznych,

·         logopedycznych

·         socjologicznych

·         w zakresie doradztwa zawodowego.

 

10.   Współpraca z placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami
i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 

11.   Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Korzystanie ze szkoleń organizowanych przez uprawnione instytucje (zgodnie
z koncepcją pracy poradni oraz wykonywanymi zadaniami); pogłębianie wiedzy specjalistycznej poprzez śledzenie rekomendowanych stron internetowych, wymiana doświadczeń, literatury fachowej
z innymi pracownikami, awans zawodowy pracowników, szkoleniowe rady pedagogiczne.

Koniec września 2023 roku

 


Rok szkolny 2023/24

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

Październik 2023 – Kwiecień 2024 r.

 

 

 

 

Październik 2023 – maj 2024 r.

 

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor/wyznaczeni pracownicy

 

 

 

Wyznaczeni pracownicy poradni – zespół ds. promocji i wizerunku

 

 

 

 

Dyrektor / Wicedyrektor/pracownicy administracji

 

 

wyznaczeni pracownicy

 

 

 

 

 

 

 

wyznaczeni pracownicy

 

 

 

 

 

 

 

wyznaczeni pracownicy

 

 

 

 

 

wyznaczeni pracownicy w zespołach zadaniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczeni pracownicy

 

 

 

 

pracownicy pedagogiczni poradni

 

Działalność diagnostyczna

1.       Diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, od momentu urodzenia, i młodzieży:

·         z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,

·         z niepowodzeniami szkolnymi,

·         ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu,

·         z trudnościami w uczeniu się matematyki,

·         wadą wymowy, w tym przesiewowe,

·         dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

·         dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,

·         znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

·         diagnozowanie zaburzeń rozwojowych: depresji, samookaleczeń, zaburzeń lękowych

·         mających trudności adaptacyjne,

·         dzieci słabowidzących i niewidomych,

·         dzieci zdolnych.

 

2.       Diagnozowanie zdolności i zainteresowań
w celu pomocy w planowaniu kształcenia
 i kariery zawodowej.

 

3.       Obserwacja zachowań dziecka
w środowisku szkolnym

4.       Rozpoznanie sytuacji wychowawczej
w klasie.

5.       Badanie sondażowe dotyczące preferencji zawodowych uczniów szkół zawodowych.

6.       Badania sondażowe na temat używania substancji psychoaktywnych praz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

7.       Udział w zespołach orzekających dla dziecka/ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

8.       Udział w zespołach orzekających dla dziecka/ucznia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim.

9.       Udział w zespołach orzekających dla dziecka/ucznia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

10.   Udział w zespołach orzekających dla uczniów o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2023 – czerwiec-2024
Rok szkolny

Pracownicy pedagogiczni, zgodnie z kwalifikacjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy

 

 

 

Wyznaczeni pracownicy pedagogiczni

 

Działalność terapeutyczna

1.       Indywidualna i grupowa terapia psychologiczna, pedagogiczna
i logopedyczna dla dzieci i młodzieży
z różnorodnymi dysfunkcjami, zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,
w szczególności:

·         ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·         z zaburzeniami i opóźnieniami
w rozwoju mowy

·         z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

·         ze specyficznymi trudnościami w nauce

·         odroczonych od obowiązku szkolnego

·         z trudnościami w uczeniu się matematyki,

·         słabowidzącej i niewidomej, w tym rehabilitacja wzroku

·         z problemami w rozwoju emocjonalno-społecznym klinicznymi oraz z problemami neuropsychologicznymi (dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, dzieci z nabytymi uszkodzeniami mózgu, dzieci z FASD, zaburzeniami hiperkinetycznymi, mutyzmem wybiórczym,

·         wspomagająca rozwój małego dziecka

·         zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie rozwoju psychoruchowego

·         dla dzieci i młodzieży w sytuacji i młodzieży w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (żałoba, rozwód, przemoc, eurosieroctwo, próba samobójcza, wypadki lokomocyjne i inne),

·         psychoterapia w nurcie poznawczo- behawioralnym (terapia zaburzeń odżywiania, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych, terapia traumy),

·         psychoterapia i terapia indywidualna oraz grupowa wspierająca dzieci i młodzież, w szczególności z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami adaptacyjnymi, problemami wychowawczymi,

·         grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla klas IV-VII z podziałem na grupy,

·         inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym

2.       Prowadzenie Teatru Terapeutycznego dla młodzieży (w zależności od sytuacji epidemicznej).

3.       Uruchomienie Strefy Rodzica  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

4.       Indywidualne zajęcia z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania.

5.       Udzielanie porad i wsparcia w ramach Pogotowia Młodzieżowego.

6.       Terapia ręki

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy pedagogiczni zgodnie z kompetencjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediacje, interwencja kryzysowa

1.       Prowadzenie działań interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysowej.

2.       Działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami).

3.       Instruktaż i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w sprawie przeciwdziałania uzależnieniom oraz zrachowaniom ryzykownym.

4.       Interwencja kryzysowa – pogotowie psychologiczne.

Cały rok

Zespół ds. interwencji kryzysowej

 

Profilaktyka

1.       Realizacja programów w zakresie profilaktyki trudności wychowawczych, trudności rozwojowych i szkolnych, zachowań problemowych dzieci i młodzieży:

·         zapobieganie problemom dzieci i uczniów w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym

·         zapobieganie nieporozumieniom w kontaktach rówieśniczych i z dorosłymi

·         wsparcie procesu integracji klas

·         programy poprawy funkcjonowania klasy jako grupy

·         propagowanie pomocy rówieśniczej

·         profilaktyka uzależnień

·         profilaktyka problemów społecznych

·         profilaktyka przemocy rówieśniczej, uzależnień od substancji, uzależnień behawioralnych,

·         mediacje rówieśnicze i rodzinne,

·         rozmowy o charakterze doradczym z uczniami na terenie szkoły: prowadzenie indywidualnego doradztwa dla uczniów na terenie szkoły

2.       Badania przesiewowe:

·         badania logopedyczne

·         badania pedagogiczne

·         badania psychologiczne

 

 

Rok szkolny

pracownicy pedagogiczni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy - zgodnie z indywidualnymi planami pracy

 

Psychoedukacja

1.       Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

2.       Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie.

3.       Budowanie korzystnych relacji z dzieckiem, uczniem, grupą klasową.

4.       Budowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

5.       Zwiększanie motywacji ucznia/dziecka do wysiłku.

6.       Zwiększanie kompetencji rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w zakresie ryzyka dysleksji.

7.       Pomoc nauczycielom we wczesnym rozpoznawaniu u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się oraz innych nieprawidłowości rozwojowych dzieci.

8.       Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

9.       Warsztaty dla rodziców poprawiające umiejętności wychowawczych “Szkoła dla rodziców”.

10.   Warsztaty dla rodziców „Strefa Rodzica” Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

11.   Pomoc nauczycielom w organizowaniu systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. w tworzeniu IPET.

12.   Zwiększanie kompetencji nauczycieli nauczania początkowego i matematyki w zakresie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

13.   Zwiększanie kompetencji rodziców dzieci z rozpoznaną wadą wymowy poprzez udzielanie indywidualnych instruktaży do pracy.

14.   Udzielanie porad rodzicom w ramach Punktu Porad Wychowawczych.

15.   Prowadzenie punktu informacji dla rodziców dzieci i młodzieży słabowidzącej.

16.   Instruktaż i konsultacje dla nauczycieli dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej.

17.   Punkt Porad „jak uczyć się skutecznie”.

18.   Prowadzenie warsztatów na terenie przedszkoli/szkół zgodnie z tematyką zamieszczoną w ofercie na stronie internetowej poradni, zgodnie z zapotrzebowaniem i zgłoszeniem placówek

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2023 r. – maj 2024 r.

 

 

 

 

październik 2023 r. – czerwiec  2024 r.

Wyznaczeni pracownicy pedagogiczni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

1.       Badania z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

 

2.       Rozmowy o charakterze doradczym

       z uczniami na terenie szkoły: prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów na terenie szkół zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

 

3.       Kształtowanie prawidłowych postaw

rodzicielskich: w zakresie udzielania pomocy w wyborze i planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej dziecka;  spotkania grupowe dla rodziców uczniów kończących szkołę podstawową pt. „Jak pomóc nastolatkowi w wyborze szkoły, zawodu?, spotkania grupowe dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, kończących szkołę ponadpodstawową, szkołę przysposabiającą do pracy pt. „Niepełnosprawny absolwent na rynku pracy”, także konsultacje indywidualne na terenie szkoły, placówki i na terenie ZPPP.

 

 

4.       Porady i konsultacje dla nauczycieli
i wychowawców: w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA

1.       Udział w lekcjach wychowawczych – prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki problemów społecznych.

2.       Zorganizowanie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  Dni Otwartych ZPPP w Pile w celu promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego (np. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, warsztaty z socjologiem, w zależności od sytuacji epidemicznej).

3.       Wprowadzenie do oferty usług w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego zajęć warsztatowych na terenie ZPPP w Pile dla:

a) uczniów klas II LO i III techników pt. „Jak zaplanować własną karierę? Jakie wybrać studia? Jaką wybrać formę aktywności zawodowej? przygotowane we współpracy z WUP w Poznaniu O/Z w Pile.

b) rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej pt. „Rodzic – doradcą zawodowym”

4.       Organizacja Targów Edukacyjnych( w zależności od sytuacji epidemicznej).

5.       Rozmowy doradcze poparte testami zawodowymi podczas Targów Edukacyjnych
( w zależności od sytuacji epidemicznej).

6.       Zespół samokształceniowy dla chętnych pedagogów w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się

 

Grudzień 2023 – czerwiec-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyznaczeni pracownicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka

1.       Popularyzacja wiedzy dotyczącej funkcjonowania i zakresu działań poradni oraz funkcjonowania innych placówek niosących pomoc dziecku i rodzinie.

2.       Aktywna współpraca z samorządem, instytucjami oświatowymi, pomocowymi, służbą zdrowia, sądem w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie.

3.       Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych zadań.

4.       Współpraca ze środowiskiem lokalnym
w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie.

5.       Kontynuacja współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.

 

Rok szkolny

Wyznaczeni pracownicy